Хабарландыру


Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо­ми­ка министрлігі Табиғи монопо­лияларды рет­­теу комитетінің Қызылорда облысы бойын­ша департаменті «Қызылорда газ тара­ту жү­йесі» КМК-ның газ тарату жүйелері арқы­лы та­уарлық газды тасымалдау қыз­меті бо­йын­­ша бекітуге берілген тарифінің жобасын тал­қы­лау бойынша жария тың­дау­лар өтетінін хабарлайды.

Жария тыңдаулар өткізіледі:
- 2022 жылы 4 ақпанда сағат 11.00-де Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі №11;
«COVID-19» коронавирус инфекциясын та­рат­пау мақсатында, келесі санитарлық нор­малар сақталады:
- маскалық режимін және кемінде 1,5 метр әлеуметтік қашықтықты сақтау;
- келушілердің дене температурасын теп­ловизормен тексеру;
- 65 жастан аспаған келушілердің болуы.

Жария тыңдауға қатысу үшін депутаттар, жергілікті атқарушы және мемлекеттік орган­дардың, БАҚ, үкіметтік емес ұйымдар өкіл­дері, тәуелсіз сарапшылар және тұты­ну­шы­лар шақырылады.

Сонымен қатар Жалағаш ауданы тұр­ғын­дары мен өзге де мүдделі тұлғалар онлайн режимінде де Facebook әлеу­мет­тік желі­сіндегі басшының ресми парақшасында жария тың­дауларға қатыса (https://www.facebook.com/profile.php­?id=­1000­378­3­687­5­0­43­)­ ­алады.
Әрбір тілек білдіруші онлайн режимде өз сұрақтарын қойып, оларға жауап ала алады.
Қосымша сұрақтар бойынша мына теле­фон нөміріне хабарласуға болады: 8 (7242) 26-23-67, 27-79-74.

ОбЪявление

Департамент Комитета по регулированию естественных мо­но­полий Министерства нацио­нальной экономики РК по Кызыл­ор­дин­ской об­ласти сообщает о проведении пуб­личные слу­шания по обсуждению проекта тарифа на услуги по транспортировке то­вар­ного газа по газораспределительным сис­темам КГП «Қы­зыл­­ор­да газ тарату жүйесі».

Публичные слушания состоятся:
- 4 февраля 2022 года, в 11.00 часов по адресу: Кызыл­ор­динская область, Жала­гаш­ский район, пос. Жалагаш, ул. Жел­токсан №11;
В целях нераспространения короно­ви­рус­ной инфекции «COVID-19», будут соб­лю­дены следующие санитарные нормы:
- соблюдение масочного режима и со­циаль­но дистанцирования не менее 1,5 метра;
- проведение проверки температуры тела тепловизором посетителей;
- наличие посетителей не старше 65 лет.

На публичные слушания приглашаются де­путаты, пред­ставители местных испол­ни­тель­ных и государственных орга­нов, средств мас­совой информации, непра­ви­тель­ственных ор­га­ни­за­ций, независимые экспертизы и потребители.

Вместе с тем сообщаем, что жите­ли Жала­­гашского района и иные заин­тере­со­ван­ные лица смогут принять участие на пуб­личных слушаниях также и в режиме онлайн на официальной странице руководителя в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100037836875043).
Каждый желающий может в онлайн-режиме задать свои вопросы и получить на них ответы.
По дополнительным вопросам можно об­ратиться по теле­фо­нам: 8 (7242) 26-23-67,
27-79-74».


31 қаңтар 2022 ж. 1 010 0